TONDACH® prirodno lepi i dugotrajni krovovi

Uslovi prodaje i isporuke

OPŠTI USLOVI PRODAJE I ISPORUKE «POTISJE KANJIŽA» a.d. KANJIŽA

1. Opšti uslovi prodaje i isporuke «POTISJE KANJIŽA» a.d. KANJIŽA (u daljem tekstu: opšti uslovi) uređuju prodaju i isporuku robe «POTISJE KANJIŽA» a.d. KANJIŽA, kao prodavca (u daljem tekstu: prodavac) domaćim i inostranim fizičkim i pravnim licima, kao kupcima (u daljem tekstu: kupac) i sastavni su deo svakog pravnog posla zaključenog između prodavca i kupaca, ukoliko posebnim ugovorom nije drugačije ugovoreno.

2. Pod robom, u smislu ovih opštih uslova, smatra se celokupan asortiman proizvoda koji prodavac plasira na tržište. Odredbe opštih uslova primenjuju se i na robu izrađenu po posebnim narudžbama kupca. Pod robom izrađenom po posebnim narudžbama podrazumeva se roba koja se po svojim karakteristikama, na primer: načinom izrade, dimenzijama, bojom i sl. razlikuje od robe predviđene programom prodaje prodavca.

3. Proizvodi obuhvaćeni pojmom robe iz ovih opštih uslova odgovaraju SRPS?EN 1304 standardima ili za pojedine proizvode važe proizvođačke specifikacije prodavca. Prodavac zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika proizvoda i broja komada na paletama.

4. Cene proizvoda su saglasne važećim cenama iz cenovnika (izvozno ocarinjeno) i uslovima prodaje utvrđenim na paritetu franko utovareno u prevozno sredstvo u krugu fabrike koje važe na dan isporuke, a u slučaju avansne uplate na dan prispeća uplate, ukoliko cena posebnim ugovorom nije drugačije ugo- vorena. Prodavac zadržava pravo izmene cena i uslova prodaje.

5. Ponuda od strane prodavca je učinjena kada ponuđeni primi na osnovu svoje narudžbe ispostavljen predračun koji sadrži tačan naziv, količinu, cenu i ukupnu vrednost naručenog proizvoda. Prodavac je vezan svojom ponudom prema pojedinačnom kupcu do isteka opcije predračuna. Slanje kataloga, prospekata, cenovnika i drugih obaveštenja, te oglasi objavljeni u sredstvima javnog informisanja ili na neki drugi način ne predstavljaju ponudu za sklapanje ugovora, već samo poziv da se učini ponuda pod objavljenim uslovima.

6. Ponuda-predračun se smatra prihvaćenom kada prodavac u roku naznačenom na predračunu, sačinjenom po važećem cenovniku i uslovima plaćanja, primi narudžbenicu ili izjavu kupca o prihvatu ponude, avansnu uplatu i ovlašćenje za utovar robe poslato poštom, faksom ili u elektronskom obliku. Prijem narudžbenice i ovlašćenja za utovar robe smatra se izvršnom narudžbom. Po izvršenoj isporuci prodavac najkasnije u roku od dva radna dana ispostavlja račun. Kupac je dužan izvršiti isplatu vrednosti isporučene robe u roku naznačnom na računu, a u slučaju zakašnjenja sa plaćanjem prodavac ima pravo zaračunati i zakonsku zateznu kamatu.

7. Svi keramički proizvodi se isporučuju pakovani na nepovratnim drvenim paletama, povezani plastičnom trakom i slog je prekriven termoskupljajućom folijom. Celokupan asortiman koji prodavac prodaje isporučuje se franko utovareno u prevozno sredstvo u krugu fabrike.
Kupac se obavezuje u prisustvu prodavca pregledati na uobičajen način robu namenjenu za isporuku neposredno pre utovara u prevozno sredstvo, te odmah saopštiti svoje primedbe zbog vidljivih nedostataka, u protivnom gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Prodavac obavlja utovar robe, bez preuzimanja odgovornosti, na prevozno sredstvo koje osigura kupac savesno i u skladu sa pravilima struke i običajima, te svojstvima robe koja se ukrcava. Nakon izvršenog utovara robe u prevozno sredstvo smatra se da je roba isporučena i sav rizik od gubitka ili oštećenja robe prelazi na kupca.

8. Kad se nakon izvršene isporuke a po primitku robe od strane kupca ustanovi neki nedostatak na robi koji se nije mogao ustanoviti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe, kupac je dužan odmah o tom nedostatku pismeno obavestiti prodavca uz prikaz računa o kupovini. Radi korektnog rešavanja reklamacija na kvalitet primljene robe kupac je dužan odvojiti i čuvati onu količinu robe na kojima je nedostatak uočen do izlazka komisije prodavca na lice mesta. O planiranoj poseti komisije za rešavanje reklamacije, kupac će blagovremeno biti pismeno obavešten. U slučaju osnovanosti reklamacije kupca, prodavac se obavezuje da će u razumnom roku obeštetiti kupca. Prigovori na nedostatke robe će se rešavati primenom važećih nacionalnih standarda koji važe u zemlji prodavca, za karakteristike proizvoda od pečene gline i za pokrivanje krovova crepom.

9. Za sve što nije predviđeno opštim uslovima važe odredbe Zakona o obligacionim odnosima.