TONDACH® prirodno lepi i dugotrajni krovovi

Prijatelj životne sredine

Akcija na uspostavljanju novih standarda u oblasti ekologije,započeta 2009. godine, kada je Ministarstvo životne okoline i prostornog planiranja donelo Pravilnik o korišćenju Ekološkog znaka, u Tondach-u je odmah shvaćena kao imperativ uključivanja u savremene tokove poimanja građevinarstva ovog milenijuma.

Tondach - Potisje Kanjiža, prva i do sada jedina kompanija koja je u našoj zemlji ovo priznanje dobila, tačnije zaslužila, samo je potvrdila ono na čemu se istrajno radilo i tokom više od veka njenog postojanja: Ostvarivanje misije proizvodnjom građevinskih, ekološki ispravnih, trajnih i pouzdanih materijala od pečene gline koji omogućuju izgradnju objekata za bezbedan i zdrav boravak u njima. Ulaganja od blizu 45 miliona EUR koja su ostvarena u skorijoj prošlosti Potisje Kanjiža, bila su usmerena ne samo na stvaranje preduslova za proizvodnju tehnički korektnih proizvoda, već i na to da se ona ostvaruje pod uslovima koji će zadovoljavati stroge kriterijume definisane i po standardima razvijenijeg dela Evrope.

Pravo na korišćenje eko-znaka stiče se ako je proizvod proizveden na teritoriji Republike Srbije, i ako ispunjava kriterijume propisane Pravilnikom o korišćenju ekološkog znaka (Sl. glasnik br.3/2009) a koji se odnose kako na sam proces proizvodnje tako i na primenu gotovog proizvoda:

1. da se smanjuje potrošnja energetskih resursa
2. da se smanjuje emisija štetnih i opasnih materija u životnu sredinu
3. da se smanjuje proizvodnja otpada
4. da se smanjuje potrošnja prirodnih resursa
5. da se koriste sekundarne sirovine
6. da se koriste reciklirani ili delimično reciklirani materijali
7. da se smanjuje emisija buke i vibracija
8. da se smanjuje emisija zračenja u životnu sredinu
9. da se ovako dobijeni proizvodi nakon upotrebe lakše razlažu, razgrađuju ili rastvaraju
10. da se ovako dobijeni proizvodi mogu ponovo upotrebiti
11. da se ovako dobijeni proizvodi mogu reciklirati
12. da ovako dobijeni proizvodi imaju manji negativan uticaj na životnu sredinu od već postojećih na tržištu.

 

 

Eko znak se ne sme dodeliti supstancama ili preparatima koji su klasifikovani kao veoma toksični, toksični, opasni po životnu sredinu, karcinogeni, toksični po reprodukciju ili mutageni, u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija.

U Tondach-u se nadaju da će ova mogućnost biti podstrek i ostalim proizvođačima, a pre svega korisnicima građevinskih materijala, da svako u svom domenu prilikom izbora ponude i materijala, u prvi plan stavi okolnosti koje kao činioci bitno utiču na na životnu sredinu i njeno očuvanje, što bi u budućnosti trebalo da postane opredeljujući faktor.